Monitoring wizyjny

Strona główna » Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy:

  • – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi Wawrzyńcowice 12A, 47-330 Zielina.
  • – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub interes realizowany przez stronę trzecią , na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f,  RODO.
  • – obszar monitorowany obejmuje budynek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI”, plac, parking oraz teren wokół budynku.
  • – odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane  w sytuacjach zarejestrowanych przez system.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  • – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
  • – posiada Pani/Pan  prawo do informacji, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach; prawo do animizacji wizerunku lub a usunięcia danych jej dotyczących; ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.
  • – ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • – przetwarzanie Pana/Panią danych osobowych ma celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa budynku oraz terenu oraz ochrony osób i mienia(ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku Art. 111 o dodanie art. 222 i 223  w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917)
  • – Pani/Pana dane będą  przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowanego podejmowania decyzji   w tym  w  formie profilowania.

Informujemy również, że:

  • Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.