Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi Wawrzyńcowice 12A, 47-330 Zielina, wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych.

Informacje zawarte w Polityce Prywatności pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi Wawrzyńcowice 12A, 47-330 Zielina, (dalej jako ADO – administrator danych osobowych).

Mogą Państwo skontaktować się z Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi za pomocą:

Tel. – 77 466 78 33

E-mail – beton@stryi.pl

Poczta tradycyjna – Wawrzyńcowice 12A, 47-330 Zielina

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

  • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię (imiona), nazwisko, PESEL, data urodzenia;
  • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail;

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO, w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy materiałów produkcyjnych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie), dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami, zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług budowlanych (produkcyjnych), inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwo w ramach realizacji usługi, z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

ADO nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych.

W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
  • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi umożliwia kontakt za pomocą:

E-mail – beton@stryi.pl

Poczta tradycyjna – Wawrzyńcowice 12A, 47-330 Zielina

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi informuje, że z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez ADO jest:

  • niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • uzasadniony interes prawny ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Po złożeniu sprzeciwu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi nie będzie mogła przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe “STRYI” Waldemar Stryi zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne i techniczne (informatyczne).